Εκτύπωση

Το λεξικό του τζακιού - Ορολογία

Posted in Τζάκι

τζάκι

Στη συνέχεια θα αναφέρουμε και θα εξηγήσουμε έννοιες σχετικές με το τζάκι, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τα όσα οι πωλητές μας αναφέρουν.

Είναι χρήσιμο να είμαστε εξοικειωμένοι με την ορολογία του τζακιού.  Προσφερόμενη ή πρωτογενής ισχύς
Είναι η ποσότητα ενέργειας υπό τη μορφή καύσιμης ύλης π.χ. ξύλου με την οποία μπορεί να τροφοδοτηθεί μία οποιαδήποτε μονάδα θέρμανσης όπως τα τζάκια και οι σόμπες.

Χρήσιμη ισχύς
Είναι η ποσότητα χρήσιμης θερμότητας που παράγεται από μια συσκευή θέρμανσης, ανά μονάδα χρόνου και αποδίδεται σ' ένα συγκεκριμένο χώρο. Η προσφερόμενη ή χρήσιμη ισχύς μετριέται σε χιλιοθερμίδες ανά ώρα (Kcal/h) ή κιλοβατώρες ανά ώρα (kwh/h) ή πιο απλά κιλοβάτ (KW). (KW = 860 Kcal/h).

Απόδοση (ή βαθμός απόδοσης)
Είναι ο βαθμός ικανότητας που έχει μια συσκευή θέρμανσης για τη μετατροπή μιας ποσότητας καυσίμου σε χρήσιμη θερμήτητα για ένα συγκεκριμένο χώρο. Η απόδοση ορίζεται ως ο λόγος χρήσιμης ισχύος προς προσφερόμενη ισχύ και μετριέται σε "τοις εκατό % ή με δεκαδικό συντελεστή μικρότερο της μονάδας (όπου 1 = 100%, 0,9 = 90% κ.λ.π.)

BTU – British thermal unit
Είναι ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος τρόπος για τη μέτρηση της θερμότητας. Στο διεθνές σύστημα μονάδων η θερμότητα μετριέται με τo joule, στο τεχνικό σύστημα όμως έχει επικρατήσει η μονάδα μέτρησης από το βρετανικό σύστημα μέτρησης.
Ένα BTU αντιπροσωπεύει τη θερμότητα που απαιτείται για να ανέβει η θερμοκρασία μίας λίβρας νερού από τους 63 στους 64 βαθμούς Φαρενάιτ.

Διοξείδιο του άνθρακα
Μερικές φορές αναφέρεται ως CO2. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα αέριο που παράγεται από την πλήρη καύση των μονάδων άνθρακα. Γενικά, δεν είναι επικίνδυνο στα παραγόμενα από το τζάκι ποσά.

Μονοξείδιο του άνθρακα
Μερικές φορές αναφέρεται ως CO. Το μονοξείδιο του άνθρακα παράγεται από την ατελή καύση του άνθρακα. Είναι άχρωμο, άοσμο, και θανατηφόρο ακόμα και σε σχετικά μικρές ποσότητες, εάν δεν υπάρχει καλό εξαερισμός.

Καταλυτικός καυστήρας
Είναι μία συσκευή που χρησιμοποιείται σε ξυλόσομπες και τζάκια ξύλου ώστε να μειώνεται η θερμοκρασία στην οποία αναφλέγεται ο καπνός.

Τάμπερ
Μία συσκευή η οποία επιτρέπει το κλείσιμο ενός σωλήνα – αεραγωγού ή της καπνοδόχου όταν το τζάκι δε χρησιμοποιείται.

Άμεσος εξαερισμός
Ένα σύστημα εξαερισμού που εξαλείφει την ανάγκη για μια καπνοδόχο. Περιέχει δύο οπές, μία για εισαγωγή αέρα, και μία άλλη για την εξαγωγή των καυσαερίων.

Ρεύμα αέρα (draft)
Η ροή του αέρα μέσω ενός συστήματος. Η σωστή λειτουργία προϋποθέτει το ρεύμα αυτό να έχει σωστή κατεύθυνση δηλαδή ώστε καπνοί και αέρια να οδηγούνται στον εξωτερικό αέρα κι όχι μέσα στο δωμάτιο.

τελευταιες καταχωρισεις